Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen.


Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit organiseren op de eigen school. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar:
  • een andere reguliere school in de regio;
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen met het doel voor alle leerlingen de best passende onderwijsplaats te realiseren. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen  een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking  beschreven  in het Schoolondersteuningsplan Prinsentuin Andel.

In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband www.swvdelangstraat.nl Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning (de ‘zorg’) aan leerlingen. Dit bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook worden geplaatst op een andere school, een bovenschoolse voorziening, een Orthopedagogisch Didactische Centrum (OPDC) of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband.

Algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Begin 2015 kopte Dagblad BN De Stem dat Prinsentuin Andel een schoolvoorbeeld is voor Passend onderwijs:
artikel BN De Stem Prinsentuin Andel 130115